เทศบาลเคลื่อนที่และการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 9 มีนาคม 2560
ณ ลานตลาดมีสุข