เทศบาลเคลื่อนที่และการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560
ณ ชุมชนบ้านปากคลอง  วันที่ 2 มีนาคม 2560