การประชุมประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลเมืองชะอำ
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
วันที่ 31 ตุลาคม 2559