พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 14 ตุลาคม 2559  ณ อาคารสาธารณสุข สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ