เทศบาลเคลื่อนที่ชุมชนบ้านพลี
วันที่ 3 มีนาคม 2559
เทศบาลเคลื่อนที่ชุมชนคลองเทียน
วันที่ 5 เมษายน 2559