โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ และการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
ชุมชนบ้านสระ  ณ บ้านประธานชุมชน
ณ วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563