โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ และการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นชุมชนบ้านพลี
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
ณ ศาลาชุมชนบ้านพลี