การประชาคมเมืองเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ