การประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้
ณ วันที่ 24 มกราคม 2561  ณ ศาลาชุมชน