การประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และเทศบาลเคลื่อนที่ชุมชนหนองคาง
วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ศาลาชุมชนบ้านหนองคาง