โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ชุมชนชัยมงคล ณ วันที่ 9 มกราคม 2561