ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
---------------------

                      ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาดเล็ก  จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอรคาจำนวน ๒ รายนั้น
                      ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  ดังนี้คือ  บริษัท มั่งคั่งคุรุภัณฑ์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ   ๒,๙๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท  เป็นราคารวม VAT
ประกาศ ณ  วันที่  ๒๒  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ