ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
------------------------------

                  ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกจากถนนหมู่บ้านบางไทรย้อย (ชุมชนบางไทรย้อย)  ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๖๐  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๔ รายนั้น

                  ผลปรากฎว่ามีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด  คือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนารัตน์วิศวกร  ราคาที่เสนอ  ๔๒๘,๐๐๐.๐๐  บาท  เป็นราคารวม VAT
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 

 
(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ