ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
-------------------------

                         ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแขกเจ้าลาย ๓  (ชุมชนบ้านหนองแจง)  ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๘ รายนั้น 
                         ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                                   - ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า  ราคาที่เสนอ  ๑,๒๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท  เป็นราคารวม VAT
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ