ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
-------------------------

                         ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังเรียบคลองหนองตะกวดฝั่งตะวันตก (ชุมชนหนองคาง)  ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๔ รายนั้น 
                         ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                                   - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนารัตน์วิศวกร  ราคาที่เสนอ  ๘๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท  เป็นราคารวม VAT
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ