ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
-------------------------

                         ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังเรียบคลองหนองตะกวดฝั่งตะวันตก (ชุมชนหนองคาง)  ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน ๔ รายนั้น
                         คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ  ของการไม่มีผลประโยช์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว   จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน ๔ ราย  ดังนี้
                         ๑. บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด
                         ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า
                         ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุชินคอนสตรัคชั่น
                         ๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนารัตน์วิศวกร
 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ