สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2564