ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำประจวบสุข (ชุมชนสหคาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
------------------------------

                 ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำประจวบสุข (ชุมชนสหคาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  เลขที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  นั้น

                  งานบริการก่อสร้างท่อระบายน้ำที่มีฝาปิดตามถนน (๗๒.๑๔.๑๑.๒๓)  จำนวน ๑ โครงการ  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โชคสุชินคอนสตรัคชั่น (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔,๗๒๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 
ประกาศ ณ  วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ