ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท. ๔๑๒) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------

                  ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท. ๔๑๒)  ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๘  สวนสนชะอำ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

                  เนื่องจากเอกสาร รายละเอียดประมาณการราคาค่าก่อสร้างไม่ครบถ้วน (ไม่ได้แนบรายละเอียดงานข้อที่ ๑ และ ๒)

                  เทศบาลเมืองชะอำ  จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
                                               ประกาศ  ณ วันที่ ๓๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

                                    

                                              (นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
                                              นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ