ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
--------------------------------------


                  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด  และให้ปิดประกาศโดยปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
                  เทศบาลเมืองชะอำ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๑


นุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ
(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ


-----------------------------------------------

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลเมืองชะอำ  (M๖๑๐๑๐๐๒๖๙๕๑)  ลงวันที่ ๒๔  มกราคม ๒๕๖๑
 
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ
งบประมาณ
โครงการ (บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)


 
P๖๑๐๑๐๐๔๒๐๗๐

 
โครงการจ้างที่ปรึกษาวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองชะอำ   ๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐                        ๐๒/๒๕๖๑