ประกาศโรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ราคากลางของงาน   594,000 บาท กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-508118 ในวันและเวลาเวลาราชการ    รายละเอียดตามเอกสารแนบ