TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองชะอำ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริโภค (เพื่อบรรจุเป็นถุงยังชีพ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 642
362 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 644
363 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ่อเคี้ย (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 592
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 644
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนซอยนกนอนแยกขวา (ชุะอำ 34) (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 653
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงข้อความถวายพระพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 487
367 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ่อเคี้ยะ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 696
368 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 67 รายการ 1190
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำในโรงผลิตน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 945
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางลออ จงเจริญ - นางปุ๊ เหมะรัตชตะ (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 623
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนต้นมะสังข์-นางสังวร หมายดี (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 724
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายชำนาญ รักษาการ - นางทองสุข (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 584
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนรอบวัดหนองแจง (ชุมชนบ้านหนองแจง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 663
374 ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) 593
375 ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำในโรงผลิตน้าประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 565
376 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบริเวณซอยบ่อประโคน 2 ช่วงที่ 1 (ชุมชนหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 564
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายย้อย ชมนิเวศน์ (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 644
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางล้วน หลำร่ำไป หลังวัดใหม่ (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 661
379 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โรงเรียนเทศบาล) 638
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหลังอำเภอชะอำ (ชุมชนบ้านพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 588
381 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนบริเวณซอยบ่อประโคน 2 ช่วงที่ 1 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 624
382 ร่าง ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนจ่ายน้ำในโรงผลิตน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 617
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บแบบก่อสร้างและวัสดุ สำนักการช่าง บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 649
384 ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 677
385 ประกาศโรงเรียเทศบาล 1 บ้านชะอำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 550
386 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและอุปกรณ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 533
387 ประกาศ ประกวดราคาจ้างกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนหลังอำเภอชะอำ (ชุมชนบ้านพลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 666
388 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนรอบวัดหนองแจง (ชุมชนบ้านหนองแจง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 671
389 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางล้วน หล่ำร่ำไป หลังวัดใหม่ (ชุมชนหนองคาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทราอนิกส์ (e-bidding) 680
390 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 578 

เทศบาลเมืองชะอำ
เลขที่ 33 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทรศัพท์ : 0-3247-2550 โทรสาร : 0-3247-2550
E-mail : chaam@cha-amcity.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3247-1421 
สำนักการช่าง :
0-3247-1068
กองคลัง : 0-3247-1823   0-3247-2139
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3247-1665
กองการศึกษา : 0-3247-1822
 
กองสาธารณสุขฯ : 0-3247-1221
กองสวัสดิการสังคม : 0-3247-0477
กองการประปา : 0-3247-1646
กองการเจ้าหน้าที่ :
0-3247-1500
สถานธนานุบาล :
0-3247-1200
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 เทศบาลเมืองชะอำ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.