กะปิเคยแท้กลุ่มแม่บ้านหนองแจง        สินค้า
           กะปิเคยแท้ กลุ่มแม่บ้านหนองแจง ชุมชนบ้านหนองแจง
        ผลิตโดย
           กลุ่มแม่บ้านหนองแจง ชุมชนบ้านหนองแจง ที่ตั้งกลุ่ม 351/1 ถนนเพชรเกษม(ชะอำ) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ
           1. กะปิแม่ประยูร เบอร์โทรศัพท์ 081-0098698
           2. กะปิแม่เล็ก เกตุ แก้ว เบอร์โทรศัพท์ 086-8000557
           3. กะปิแม่อรวรรณ เบอร์โทรศัพท์ 086-6071965
           4. กะปิแม่จรูญ เบอร์โทรศัพท์ 032-433600
           5. กะปิเจ๊ เล็ก เบอร์โทรศัพท์ 032-433357
           6. กะปิเจ๊ แป๋ว เบอร์โทรศัพท์ 089-6728653
           7. กะปิแม่วิง เบอร์โทรศัพท์ 089-0183350
           8. กะปิแม่น้ำค้าง เบอร์โทรศัพท์ 086-8007014
           9. กะปิเจ๊อ้วน เบอร์โทรศัพท์ 032-433104
         10. กะปิเจ๊แอ๋ว เบอร์โทรศัพท์ 086-1759597
         11. กะปิเจ๊ทิน เบอร์โทรศัพท์ 086-7083363
         12. กะปิเจ๊กร เบอร์โทรศัพท์ 087-0196772
         13. กะปิแม่เขียว เบอร์โทรศัพท์ 032-433104
         14. กะปิแม่ชะลอ เบอร์โทรศัพท์ 086-1702721
         15. กะปิเจ๊ณัฐถา เบอร์โทรศัพท์ 032-433498
         16. กะปิแม่นวล เบอร์โทรศัพท์ -

        ประวัติกลุ่มแม่บ้านหนองแจง ชุมชนบ้านหนองแจง
           จากนโยบาย ของผู้บริหารเทศบาลเมืองชะอำ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่เน้นส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และแปรรูปสินค้า พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานเพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น และงบอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อกลุ่มสตรี พ.ศ.2549 จำนวน 100,000 บาทให้องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองชะอำได้ จัดตั้ง “กลุ่มแม่บ้านหนองแจง” (ชุมชนบ้านหนองแจง) เพื่อผลิตภัณฑ์ “กะปิ” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549 มีสมาชิกทั้งหมด 15 คน โดยมีนางประยูร พุ่มจันทร์ เป็นประธาน สมาชิกของกลุ่มมีการรวมตัวกันเพื่อจำหน่าย และผลิตภัณฑ์ “กะปิ” ให้กับนักท่องเที่ยวชายหาดชะอำทางด้านทิศใต้
           เทศบาลฯ ได้ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่ม ผ่านโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้านและประชาชนในเขตเทศบาล ให้การสนับสนุนในด้านการพัฒนาการบรรจุภัณฑ์ (ตราผลิตภัณฑ์) ตลอดจนงานด้านวิชาการต่างๆ และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้กับกลุ่มฯในปัจจุบันกลุ่มแม่ บ้านหนองแจงได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านหนองแจง ณ วันที่ 15 มกราคม 2549 และกำหนดระเบียบกลุ่มแม่บ้าน เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่มฯ เป็นได้ด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ร่วมเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกโดยรวมมากที่สุด
           ปัจจุบัน กลุ่มได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทาง มาท่องเที่ยวภายในเขตอำเภอชะอำ บริเวณชายหาดชะอำ สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนเป็นอย่างมาก
        สมาชิกกลุ่ม
           1. กะปิแม่ประยูร เบอร์โทรศัพท์ 081-0098698
           2. กะปิแม่เล็ก เกตุ แก้ว เบอร์โทรศัพท์ 086-8000557
           3. กะปิแม่อร วรรณ เบอร์โทรศัพท์ 086-6071965
           4. กะปิแม่จรูญ เบอร์โทรศัพท์ 032-433600
           5. กะปิเจ๊ เล็ก เบอร์โทรศัพท์ 032-433357
           6. กะปิเจ๊ แป๋ว เบอร์โทรศัพท์ 089-6728653
           7. กะปิแม่วิง เบอร์โทรศัพท์ 089-0183350
           8. กะปิแม่น้ำค้าง เบอร์โทรศัพท์ 086-8007014
           9. กะปิเจ๊อ้วน เบอร์โทรศัพท์ 032-433104
         10. กะปิเจ๊แอ๋ว เบอร์โทรศัพท์ 086-1759597
         11. กะปิเจ๊ทิน เบอร์โทรศัพท์ 086-7083363
         12. กะปิเจ๊กร เบอร์โทรศัพท์ 087-0196772
         13. กะปิแม่เขียว เบอร์โทรศัพท์ 032-433104
         14. กะปิแม่ชะลอ เบอร์โทรศัพท์ 086-1702721
         15. กะปิเจ๊ณัฐถา เบอร์โทรศัพท์ 032-433498
         16. กะปิแม่นวล เบอร์โทรศัพท์ -ผลิตภัณฑ์ “กะปิ”

           “กะปิ” เป็น ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากวัสดุดิบธรรมชาติในทะเลที่พบเห็นกันทุกพื้นที่ และใช้เครื่องปรุงรสชนิดหนึ่งเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารของคนไทยมาแต่ดั้ง เดิม เช่น น้ำพริกต่าง ๆ และข้าวคลุกกะปิ เป็นต้น ซึ่งหากขาดกะปิแล้วจะทำให้รสชาติของ อาหารนั้นไม่อร่อย ซึ่งการทำกะปินั้นถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่น และมีการทำกันมากในชุมชนที่อยู่ติดกับทะเลชายหาดชะอำตลอดแนว โดยการทำกะปินั้นจะทำได้ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน เท่านั้น เนื่องจาก “เคย” ซึ่งใช้ทำกะปิจะเข้าในช่วงนี้ ชาวบ้านเรียกว่า “เคยเข้า”

        ขั้นตอนการทำกะปิ
           1. การจับหรือไสเคย
           การจับเคย หรือ (ไสเคย) ในช่วงต้นฤดูหนาว โดยใช้อุปกรณ์ เรียกว่า กระวะ
           2. การล้างเคย
           การ ล้างเคย หรือ การทำเคย เพื่อเอาทรายและสิ่งสกปรกออก ใช้น้ำทะเลทำความสะอาดเพื่อให้คงความสด เคยไม่ตาย ใช้ภาชนะตะแกรงที่ใช้ค้างทรายที่ติดมาจากทะเลออกให้หมด
           3. การผสม
           การผสม นำเคยสดที่ทำแล้วมาผสมกับเกลือป่น ในอัตรา เคย 6 ส่วน ต่อ เกลือ 1 พักไว้ 1 คืน ก่อนนำไปตากแดด
           4. การตากเคย
           การตากเคย หรือที่ชาวบ้าน เรียกว่า เกรอะเคย โดยการนำเคยมาตากแดด ใช้ตระแกรงถี่ๆ รองใต้เคยเพื่อให้น้ำหยดลงด้านล่าง การตากเคยเมื่อเคยด้านบนแห้งดี จึงคลุกเพื่อ นำเคยด้านล่างมาตากแดด ได้อย่างทั่วถึง ตากจนครบ 7 วัน การตากเคย เมื่อตากเคยครบ 7 วัน นำเคยมาผสมในที่ร่ม อัดเป็นก้อนพักไว้ 1 คืน ก่อนคลุกอีก 1 ครั้ง แล้วบรรจุ
           5. การหมักเคย
           การ หมักนำเคยที่ตากเสร็จแล้วมาบรรจุใส่ภาชนะใช้หมัก ส่วนใหญ่จะใช้ ไห หรือ โอ่ง ขนาดกลาง ใช้ใบ ลานสานปิดเป็นฝา โรยเกลือเม็ดป้องกันแมลงและหนอน ระยะการหมัก จะหมักไว้ประมาณ 1-2 เดือน ควรสังเกตว่ามีน้ำบนใบลาน หรือไม่ หากมีน้ำให้นำออกมาตากแดด 1 แดดให้พอหมาด ๆ
           6. การบรรจุ
           การบรรจุ นำกะปิมาบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท สามารถจำหน่ายและเก็บไวได้นาน ถ้าไม่บรรจุให้ไปแช่ เย็นหรือเก็บใน ที่ร่มปิดฝากันแมลง
           เคล็ดลับการทำให้กะปิมีกลิ่นหอมรสชาติดี
           การทำกะปิ นั้นมีอยู่หลายขั้นตอน และขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือ ขั้นของการใสเคยในขณะที่เคยขึ้นในช่วงฤดูต้นหนาว การทำกะปิจะต้องทำที่หน้าทะเล กล่าวคือ เมื่อได้เคยมาแล้ว จะต้องนำมาล้างด้วยน้ำทะเลให้สะอาด ไม่ควรนำเคยที่ได้จากทะเลนำกลับไปล้างที่บ้านเพราะจะทำให้เคยที่ได้ตาย เมื่อนำเคยมาทำเป็นกะปิจะส่งกลิ่นเหม็น ในการล้างด้วยน้ำทะเลนั้นทำให้เคยไม่เสีย กะปิที่ได้ก็จะมีกลิ่นหอม
           หลังจากล้างเคยให้สะอาดแล้ว ก็จะใช้ตะแกรงร่อนเอาขยะเอาทรายออก เทใส่ภาชนะผึ่งให้แห้ง หลังจากนั้นนำเคยกลับไปหมักที่บ้าน โดยมี อัตราส่วนของเคย 6 ส่วน ต่อ เกลือ 1 ส่วน หมักไว้ 1 คน ตอนเช้านำออกตากแดด ประมาณ 7 วัน หากแดดไม่ดี ก็ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นนำไปหมักในถังเก็บไว้ประมาณ 3 เดือน เมื่อจะนำไปรับประทานหรือจำหน่ายต้องนำไปตากแดด ก่อน จึงจะบรรจุใส่ภาชนะเพื่อจำหน่ายต่อไป

        ติดต่อประสานงาน
           นางสาวมาลัย การินตา(กิ่ง) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร 086-8844204
           นางสาวณัฐศิตา เป็นศิริ(น้อง) หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 089-1826919
        สนับสนุนโดย
           กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ โทรศัพท์ 032-470477 โทรสาร 032-470477 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ