ผ้าบาติกบ้านหนองแจง        สินค้า
           ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกบ้านหนองแจง
        ผลิตโดย
           วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกบ้านหนองแจง ที่ตั้งกลุ่ม 288/5 ถนนเจ้าลาย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
           หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
           1.นางปิ่นประภา สร้อยสม ประธานกลุ่ม หมายเลขติดต่อ 081-9420159
        ประวัติวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกบ้านหนองแจง
           วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกบ้านหนองแจง เกิดขึ้นจากคุณปิ่นประภา สร้อยสม(พี่เรียม)เดิมมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้ามีความสนใจการทำผ้าบาติกเป็น อย่างมาก ทำให้เกิดแรงบันดาลใจจากสีสันของผ้าบาติกที่มีสีสันสดใสโดยดูจากหนังสือช่อง ทางทำมาหากิน จนกระทั่งได้เดินทางไปศึกษาขั้นตอนและวิธีการผลิตผ้าบาติกจากโรงงานมันเดห์ จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 2 สัปดาห์ จึงกลับมาฝึกหัดผลิตกันภายในครอบครัว และสอนให้ กับเพื่อนๆที่สนใจ จึงเกิดการรวมกลุ่มขึ้นของสมาชิกในชุมชนบ้านหนองแจงที่ดำเนินการจัดทำผ้าบา ติกเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว และจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปในอำเภอชะอำ และได้รับร่วมจัดแสดง ผลิตภัณฑ์ชุมชนในงานจัดแสดงสินค้าต่างๆ
           ต่อมาได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มแม่บ้านหนองแจง ซึ่งในกลุ่มจะมีกิจกรรมหลายๆ กิจกรรม และได้จัดทำระเบียบข้อบังคับกลุ่ม เพื่อให้การบริหารจัดการของกลุ่มดำเนินตามวัตถุ ประสงค์ของกลุ่มในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 สินค้าของกลุ่มสามารถสั่งจองได้ เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมตัว เสื้อเชื้อ เสื้อคอฮาวาย เป็นต้น หรือจะสั่งทำเป็นพิเศษ เพื่อใช้เป็นศิลปะประดับตามผนังต่างๆ ก็สามารถดำเนินการได้ ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นวิสากิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้า บาติกบ้านหนองแจง เลขที่ 34234-351/51 รหัสทะเบียน 2-76-04-01/1-0007 และได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักงานบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อแสดงว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกับ ผ้าบาติก มาตรฐานเลขที่ มผช.51/2546 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง ชนิดผ้าที่ทำจากเส้นด้ายใยธรรมชาติ(ผ้า ฝ้าย) โดยวิธีระบายสี สถานที่ทำชื่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ออกให้ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2552
        สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย
           1. นางปิ่นประภา สร้อย สม ตำแหน่ง ประธาน
           2. นายเฟื่อง สร้อย สม ตำแหน่ง รองประธาน
           3. น.ส.บุญชื้น ตุ้มเพชร ตำแหน่ง เหรัญญิก
           4. นางลัดดา เพชรงาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหรัญญิก
           5. นางศิรินภาวรรณ ริรวม ทรัพย์ ตำแหน่ง เลขานุการ
           6. นางประภาพรรณ ดินขุน ทด ตำแหน่ง ควบคุมฝ่ายผลิต
           7. น.ส.สุริยาพร สร้อย สม ตำแหน่งฝ่ายผลิต
           8. นายจตุรงค์ เขียว ดี ตำแหน่งฝ่ายการตลาด
           9. นางบุญเยือน สุข เจริญ ตำแหน่งฝ่ายการตลาด
         10. นางจุรีรัตน์ นาก สกุล ตำแหน่งกรรมการ
         11. น.ส.เพชราพร อุระ ทัย ตำแหน่งกรรมการ
         12. นายเทิดศักดิ์ สร้อย สม ตำแหน่งกรรมการ
         13. นางเฟิน ท่วม ษา ตำแหน่งกรรมการ
        ติดต่อประสานงาน
           นางสาวมาลัย การินตา(กิ่ง) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร 086-8844204
           นางสาวณัฐศิตา เป็นศิริ(น้อง) หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ089-1826919
        สนับสนุนโดย
           กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ โทรศัพท์ 032-470477 โทรสาร 032-470477
        หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
           1.เทศบาลเมืองชะอำ
           2.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ
           3.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
           4.สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ