ดอกไม้ประดิษฐ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนตลาดชะอำผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนตลาดชะอำ

        ประธานกลุ่ม
           นายมานพ จำนงค์จีนารักส์
           ที่อยู่อาคารฝึกอาชีพชุมชนตลาดชะอำ ถนนนิติธร ชุมชนตลาดชะอำ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
        ประวัติกลุ่ม
           กลุ่ม ส่งเสริมอาชีพชุมชนตลาดชะอำ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2554 โดยการรวมตัวกันของสมาชิกชุมชนตลาดชะอำที่ก่อนหน้านี้รวมตัวกันผลิตสินค้า ชุมชน เช่น ผ้ามัดย้อม ผลิตภัณฑ์จักสาน เชือกมัดฟาง เชือกถักปอแก้ว เมื่อเกิดความชำนาญ แล้วจึงขอความอนุเคราะห์อาคารจัดเก็บอุปกรณ์ข้างอาคารเทศกิจตลาดชะอำไว้เป็น ที่ทำการกลุ่ม และเป็นอาคารฝึกอาชีพ เมื่อมีสมาชิกสนใจกันจำนวนมากจึงประชุมจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนตลาด ชะอำ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน และ13 กรกฎาคม และทำการเปิดอาคารฝึกอาชีพ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ
        วัตถุประสงค์ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนตลาดชะอำ
           1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนตลาดชะอำ
           2. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการนำทรัพยากรในชุมชนมาประดิษฐ์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ตลอดจนการผลิตทางอุตสาหกรรมต่อไป
           3. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู และพัฒนาอาชีพแม่บ้านเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไข ปัญหาของสมาชิก รวมถึงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
           4. จัดหาวัสดุการผลิต การประดิษฐ์ที่จำเป็นมาจำหน่ายแก่สมาชิก และรวบรวมการผลิตผลที่ได้จากการดำเนินการของสมาชิก และผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมาจัดการขายหรือแปรรูปออกขายโดยซื้อหรือรวบรวมผลิตผล จากสมาชิกก่อนผู้อื่น
           5. เพื่อเป็นองค์กรหลักเชื่อมประสารแผนงาน / โครงการ / งบประมาณจากภาครัฐและเอกชน
           6. ให้เงินกู้หรือสินเชื่อแก่สมาชิกเพื่อการประกอบอาชีพหรือการใช้จ่ายที่จำ เป็น และจัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
        ผลงานที่สำคัญของกลุ่มอาชีพ
           1. พวงหรีด
           2. ผ้ามัดย้อม
           3. ที่ใส่ขวดน้ำ,ไวท์ จากเชือกถักปอแก้ว
           4. ดอกไม้ประดิษฐ์
        หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
           1. นายมานพ จำนงค์จีนารักส์ ประธานกลุ่ม ที่อยู่ติดต่อ 36/6 ถ.ราษฎร์พลี 1 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ติดต่อ 086-0144070
           2. นางฉอ้อน สงวน ชม รองประธานกลุ่ม ที่อยู่ติดต่อ 38/3 ถ.นราธิป ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ติดต่อ 081-5875315
           3. นางอรัญญา ทอง ใบ เหรัญญิก ที่อยู่ติดต่อ 18/88 ถ.ราษฎร์พลี 1 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ติดต่อ 087-0438006
        รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนตลาดชะอำ
           1. นายมานพ จำนงจีนารัก ส์ ประธาน กลุ่ม 086-0144070
           2. นางฉอ้อน สงวน ชม รองประธาน กลุ่ม 081-5875315
           3. นางอรัญญา ทอง ใบ เลขานุการ 089-5472968
           4. นางจำเนียร คงบุ่ง ค้า เหรัญญิก 089-2080580
           5. นางวราลักษณ์ ขำ งาม กรรมการ 081-2455641
           6. นางนันทกาญจน์ พวง สมบัติ กรรมการ 089-0095277
           7. นางมุทิตา เกิด ชื่น กรรมการ 086-5229306
           8. นางกัลยา ชู พินิจ กรรมการ 089-7713281
           9. นางสายรุ้ง กาล สี กรรมการ 080-6549506
         10. นางโฉมยง จันทร์ ประภาพ กรรมการ 032-433157
         11. นางทัศนียา พละ กุล กรรมการ 032-471219
         12. นางสวิน จำนงค์จีนารัก ส์ กรรมการ 032-471075
         13. นายอนันต์ ทอง สัมฤทธิ์ ที่ปรึกษา กรรมการ 084-1358289
         14. นางธัญวัลย์ อัครพัฒนวงษ์ ที่ปรึกษา กรรมการ 086-7537377
         15. นางวิมลรัตน์ ทิพย์พร วงษ์ สมาชิก 086-6882123
         16. นางบุณยวีร์ เพ่ง ไพฑูรย์ สมาชิก 086-0416721
         17. นางอุทัย เทพ รักษา สมาชิก 032-433707
         18. นางสว่างเนตร ฮาร์ทิงเกอร์ สมาชิก 086-1701360
         19. นางสุปราณี ดำรง ไทย สมาชิก 081-7766223
         20. นางสายสมร อ่วม สำอาง สมาชิก 081-4388836
         21. นางจินดา กลั้น กลืน สมาชิก 085-9594447
         22. นางอุทัย คำ สิงห์ สมาชิก 087-6621416
         23. นายสมเจตร กาล สี สมาชิก 089-2564745
        ติดต่อประสานงานโดย
           1. นางสาวมาลัย การินตา (กิ่ง) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและส่งเสริมงานเกษตร 086-8844204
           2. นางสาวณัฐศิตา เป็นศิริ (น้อง) หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 089-1826919
           กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ โทรศัพท์ 032-470477 โทรสาร 032-470477
        สนับสนุนโดย
           นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ


 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ