ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
-------------------------

                         ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยแยกถนนหมู่บ้านบางไทรย้อย (ชุมชนบางไทรย้อย)  ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน ๔ รายนั้น
                         คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ  ของการไม่มีผลประโยช์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว   จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน ๔ ราย  ดังนี้
                         ๑. บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด
                         ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า
                         ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุชินคอนสตรัคชั่น
                         ๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ธนารัตน์วิศวกร
 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ