ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกจากถนนหมู่บ้านบางไทรย้อย (ชุมชนบางไทรย้อย) โดยวิธีสอบราคา
----------------------------------

                    ด้วยเทศบาลเมืองชะอำ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยแยกจากถนนหมู่บ้านบางไทรย้อย (ชุมชนบางไทรย้อย)  โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรรางวี กว้าง ๓.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร  ความยาวรวม ๕๗.๐๐ เมตร  พร้อมท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร

                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๕๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
          
                    ผู้มีสิทธิเสนอราคา  จะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคา  ดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๒๗๕,๐๐๐ บาท  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  ๕ กันยายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมาพร้อมกันที่เทศบาลเมืองชะอำ
 
                  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๔ กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองชะอำ  และในวันที่  ๕ กันยายน ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำในวันและเวลาราชการ

                   กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ

                   ผู้สนใจติดต่อ  ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลเมืองชะอำ  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๒-๔๗๑๘๒๓  ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๕ กันยายน ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ  ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืิองชะอำ
 
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ