ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ

เรื่อง  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมท่อระบายน้ำ  ซอยเจ้าลาย ๖ (ชุมชนบ้านหนองแจง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
------------------------------

                    ด้วยเทศบาลเมืองชะอำมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ  ซอยเจ้าลาย ๖ (ชุมชนบ้านหนองแจง)  โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐  เมตร  กว้าง  ๔.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร  ความยาวรวม ๓๔๖.๐๐  เมตร

                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                    ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                    ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคลลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                    ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๗
                    ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
                    ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองชะอำ
                    ๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่าวยงานตามกฏหมาว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนทีเทศบาลเมืองชะอำเชื่อถือ
                    ๗. บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี รายรับ  รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ  รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                    ๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                  
                    ๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง  ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                   
                     กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา  ๑๐.๓๐ น.  ณ เทศบาลเมืองชะอำ  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

                     กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่  ๖ กันยายน  ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา  ๑๑.๐๐  ถึง  ๑๑.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ ชั้น ๓  และประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ในวันที่ ๒๑ กันยาย ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น.

                     ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารการประมูลในราคาชุดละ ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่กองคลัง  สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  ระหว่างวันที่  ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๖๐   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๒ - ๔๗๒๑๓๙  ในวันและเวลาราชการ


 
ประกาศ  ณ วันที่  ๒๑  เดือน สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

                 


                    

                 
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ