ผลิตภัณฑ์ขนมเบเกอรี่และน้ำสมุนไพรชุมชนบ้านห้วยทรายใต้กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้

        สินค้าที่จำหน่าย      
            1. ขนมถ้วยฟู                  

                2. แยมโรล                
                3. ขนมปังใส้สังขยา
                4. ขนมปังใส้หมูหยอง
                5. ขนมปังไส้สัปปะรด
                6. น้ำสมุนไพร


        ประธานกลุ่ม
                 นางสาววิลาวัลย์ พลจันทร์

        โทรศัพท์ติดต่อ 081-3292841

        ประวัติกลุ่ม   

         กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 โดยเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มแม่บ้านในชุมชนส่งเสริมการทำน้ำพริกแกง และน้ำพริกต่างๆ เพื่อขานภายในชุมชน โดยการนำของนางสาววิลาวัลย์ พลจันทร์ ประธานกลุ่ม และต่อมาได้รับงบสนับสนุนจากโครงการชุมชนพอเพียงในการสร้างโรงเรือนและซื้อ อุปกรณ์ในการผลิตขนมเบเกอรี่ และได้รับการอบรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือในการทำขนมอบ โดยมีสินค้าที่จำหน่ายอาทิ เช่น น้ำพริกแมงดา น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกเผา ขนมถ้วยฟู แยมโรลและปัจจุบันได้ดำเนินการจำหน่ายสินค้าประเภทเบอเกอรี่เป็นสินค้าหลักของกลุ่ม


        รายชื่อสมาชิกกลุ่ม  

                  1. นางสาววิลาวัลย์     พล จันทร์                ประธานกลุ่ม
         2. นางสาววัฒนา        นกขุนทอง              รองประธาน
                  3. นาง กัตติกามาส     ทองสาย                   เหรัญญิก
                  4. นางศาณิญา            สินสมุทรไทย          เลขานุการ
           
             5.นางบุญชู            โชติกจำรูญ           ผู้ช่วยเลขานุการ

                  6. นาง ประดับ           จันทวาส                    กรรมการ   
             7. นางวิลาวรรณ      รุ่งเรือง                 กรรมการ
                 8. นายบุญชู                  เปีย ผ่อง                    กรรมการ

             9. นางทรงศิริ              ติ่งทอง                      กรรมการ


        ติดต่อประสานงานโดย
           1. นางสาวมาลัย         การินตา (กิ่ง)               หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
        2. นางสาวณัฐศิตา    เป็นศิริ (น้อง)              นักพัฒนาชุมชน
        กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชะอำ   โทร. 032-470477, โทรสาร  032-470477

        สนับสนุนโดย
             นายนุกูล    พรสมบูรณ์ศิริ           นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

        หน่วยงานทีสนับสนุนกลุ่ม           
                 1. เทศบาลเมืองชะอำ

        2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
        3. โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ