ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
---------------------------

                      ด้วยเทศบาลเมืองชะอำมีความประสงค์จะประมูลราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ชนิด ๑๐ ล้อ  ๒ เพลา เครื่องยนต์ดีเซล  มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า  ถังบรรจุน้ำทรงสี่เหลี่ยม  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร  ติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบแรงดันสูง  มีอัตราสูบสูงส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า  ๓,๐๐๐ ลิตร  ต่อนาที  ที่แรงดัน ๑๐ บาร์  สามารถทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า  ๑๖ บาร์  มีแท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิงที่มีอัตราการฉีดน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตรต่อนาที  สามารถฉีดน้ำได้ไกลไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร  มีอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการดับเพลิงและกู้ภัย  ตามมาตรฐานกำหนดและความต้องการของผู้ใช้งาน  ติดตั้งมาในตู้เก็บอุปกรณ์อย่างครบถ้วน  จำนวน ๑ คัน ราคากลาง ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

                       ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                       ๑. ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                       ๒. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                       ๓. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ ๑.๖
                       ๔. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิืหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                       ๕. ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองชะอำ
                       ๖. ต้องไมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่วย  ผู้แทนจำหน่าย  ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรถยน์มาแสดงด้วย
                       ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ  รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                       ๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                        ๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                       กำหนดยื่นซองประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  วันที่  ๘ กันยายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ ชั้น ๓  และประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ในวันที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๐ ระหว่าวเวลา ๑๑.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น.
                      
                       ผู้สนใจติดต่อ  ขอรับ/ซื้อเอกสรสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท   ได้ที่งานพัสดุกองคลัง  เทศบาลเมืองชะอำ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๒๔๗-๑๘๒๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ

 
ประกาศ ณ  วันที่  ๒๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายนุกูล    พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ