ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
--------------------------------

                     ด้วยโรงเียนเทศบาล ๓ วัดเนรัญชรา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุรายหัว และรายหัวส่วนเพิ่มเติม (TOP UP) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  รายละเอียดเอกสารแนบท้าย  วงเงิน  ๕๐๔,๗๐๐ บาท  (ห้าแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

                     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                     ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาล
                     ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                     ๓. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ  รายจ่าย หรือแสดงาบัญชีรายรับ  รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                     ๔. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverment : e-GP)  ต้องลงทุเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                     ๕. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง  ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจะจ่าวยเป็นเงินสดก็ได้
                 
                     กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๖ กันยายน  ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ  ชั้น ๓

                     กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๗ กันยายน ๒๕๖๐   ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชะอำ (ชั้น ๓)

                    ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อ  เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕๐๐ บาท  ได้ที่งานพัสดุโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเนรัญชรา  ระหว่างวันที่ ๒๓สิงหาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๔๗๑๔๕๓
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ