ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน
--------------------------------

                     ด้วยโรงเียนเทศบาล ๖ บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  (รายการแนบท้ายประกาศ)  วงเงิน  ๒๐๗,๕๖๖ บาท  (สองแสนเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

                     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                     ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                     ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                     ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้ลสะสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร)
                     ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร) ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
                     ๕. ผู้เสนอราคาจะต้องนำตัวอย่างทุกรายการอย่างละ ๑ เล่ม แนบมาพร้อมยื่นสอบราคา
                     ๖. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจากสำนักพิมพ์ผู้ผลิตหนังสือแห่งใดแห่งหนึ่งตามประกาศสอบราคานี้มายื่นซองสอบราคา
                     ๗. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                     กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ ๐๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาวันที่  ๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

                    ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อ  เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๓๐๐ บาท  ได้ที่โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร) ระหว่างวันที่ ๐๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๕๐๘๑๑๘  ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ