ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย (โรงเรียน) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
--------------------------------


                       ด้วยเทศบาลเมืองชะอำมีความประสงค์สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้  ตามรายการดังต่อไปนี้
                       - จัดซื้อสื่อการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย (โรงเรียน) จำนวน ๑๓๓ รายการ  เป็นเงิน ๒๙๙,๙๖๖ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)
                       - จัดซื้อการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๔๙ รายการ เป็นเงิน ๔๔๙,๙๘๖ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)
                       - จัดซื้อสื่อการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๑๙ รายการ เป็นเงิน ๙๙,๙๓๗ บาท  (เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)
                       ราคากลางในการจัดซื้อครั้ังนี้  ๘๔๙,๘๘๙ บาท  (แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)
                                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                                  ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                                  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                                  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองชะอำ
                                  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองชะอำ  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

                                  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ งานพัสดุกองคลัง  เทศบาลเมืองชะอำ  และในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ ในวันและเวลาราชการ

                                  กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวนที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ

                                  ผู้สนใจติดต่อ  ขอรับ/ซื้อเอกสารราคาในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่ กองคลัง  งานพัสดุ  เทศบาลเมืองชะอำ  ในวันและเวลาราชการ  ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  -  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๒-๔๗๑๘๒๓

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ