ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ โดยวิธีสอบราคา
---------------------------

                      ด้วยเทศบาลเมืองชะอำ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและผ้าเพดานชั้น ๓ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ โดยเปลี่ยนหลังคา  เปลี่ยนฝ้าเพดาน  ระบบไฟฟ้า อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ

                       ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๕๙๙,๐๐๐ บาท  (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

                       ผู้มีสิทธิเสนอราคา  จะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคา ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

                       กำหนดดูสภานที่ก่อสร้าง  ในวันที่ ๒๕สิงหาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  โดยมาพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ

                       กำหนดยื่นซองสอบราคา  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  ถึง ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ งานพัสดุกองคลัง เทศบาลเมืองชะอำ  และในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ

                       กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 

                       ผู้สนใจติดต่อ  ขอรับ/ซื้อเอกสรสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท  ได้ที่งานพัสดุเทศบาลเมืองชะอำ  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๔๗๑๘๒๓  ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคา ๒๕๖๐ 
 
ประกาศ ณ  วันที่  ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายนุกูล    พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ