ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-----------------------------

                       ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำทั้ง ๙ โรงเรียน ลงวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๐  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ รายนั้น
                       ผลปรากฎว่า  มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                              - ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พัชรินทร์เพชรบุรีก่อสร้าง  ราคาที่เสนอ   ๑,๗๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  เป็นราคารวม  VAT

 
ประกาศ  ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล    พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ