ผลิตภัณฑ์พวงมาลัยกระดาษทิชชู่แม่บ้านชุมชนหัวบ้านชะอำ


กลุ่มแม่บ้านชุมชนหัวบ้านชะอำ
        สินค้าที่จำหน่าย
           1. มาลัยประดิษฐ์จากกระดาษทิชชู เช่น มาลัยข้อมือ มาลัยสองชาย มาลัยตุ้ม มาลัยคล้องคอบ่าวสาว ดอกมะลิวันแม่
           2. ผ้ามัดย้อม
           3. หมวก (ประดิษฐ์จากกล่องนม)
           4. รับตัดพวงมะโหด
        ประธานกลุ่ม
           นางทองพูน เรืองสว่าง ประธานกลุ่มแม่บ้านชุมชนหัวบ้านชะอำ
           โทรศัพท์ติดต่อ 085-4086851, 085-4281216
           สถานที่จำหน่าย ศาลาสร้างสุข ชุมชนหัวบ้านชะอำ
        ประวัติกลุ่ม
      กลุ่มแม่บ้านชุมชนหัวบ้านชะอำ เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันในการดำเนินกิจกรรมของศาลาสร้างสุขบ้านชะอำ (Cha-am Community Center) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี พ.ศ.2551 ในการจัดกิจกรรมตัดพวงมะโหตร ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ประดิษฐ์ของเหลือใช้ การถักป่านศรนารายณ์
      ต่อมาในปี 2553 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานสงเคราะห์กุมสะแกจังหวัดเพชรบุรี ในการอบรมการทำหมวกจากกล่องนม และในปี พ.ศ.2555 ได้รับการต่อยอดการฝึกอาชีพการทำมาลัยจากกระดาษทิชชูและผ้ามัดย้อม โดยฝึกอาชีพจำนวน 44 วัน และฝึกแบบจับกลุ่มอีก 60 วัน จนสามารถประดิษฐ์สินค้าได้หลายชนิดและสามารถจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและ ผู้ที่เดินทางเข้ามาทัศนศึกษาดูงาน ณ ศาลาสร้างสุขบ้านชะอำ
      ปัจจุบันกลุ่มได้รวมตัวกันขอจัดตั้งเป็นกลุ่ม แม่บ้านชุมชนหัวบ้านชะอำ มีนางทองพูน เรืองสว่างเป็นประธานกลุ่ม และได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าบาติกหนองแจง ในการอบรมหลักการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมได้
        สมาชิกกลุ่ม
           1. นางทองพูน เรืองสว่าง ประธาน
           2. นางบุญช่วย น้อยสำราญ รองประธาน
           3. นางสาววัลลิภา วิงวอน เหรัญญิก
           4. นางสาวสาวิตตรี งามขำ เลขานุการ
           5. นางฉอ้อน น้อย สำราญ ประชาสัมพันธ์
           6. นางสมคิด ม่วง พรม กรรมการ
           7. นางบุญเหลือ เรืองสว่าง กรรมการ
           8. นางสาวดวงใจ น้อยสำราญ กรรมการ
           9. นางลำไย เกตุสุริวงศ์ กรรมการ
         10. นางสาวอาริยา สอนบุญ กรรมการ
         11. นางสาวเฉลียง ศรนารายณ์ กรรมการ
         12. นางวนิดา น้อยสำราญ กรรมการ
         13. นางสาวพิศมัย พรมสารี กรรมการ
        ติดต่อประสานงานโดย
           1. นางสาวมาลัย การินตา (กิ่ง) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร 086-8844204
           2. นางสาวณัฐศิตา เป็นศิริ (น้อง) นักพัฒนาชุมชน 089-1826919
           กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ โทรศัพท์ 032-470477 โทรสาร 032-470477
        สนับสนุนโดย
           นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
        หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกลุ่ม
           1. เทศบาลเมืองชะอำ
           2. ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี
           3. สถานสงเคราะห์กุมสแกจังหวัดเพชรบุรี
           4. กศน.อำเภอชะอำ
           5. สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ
           6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ