ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
-----------------------------------

                      ด้วยเทศบาลเมืองชะอำ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  แบบเกียร์อัตโนมัติ  เป็นกระบะสำเร็จรูป  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค๊บ ๔ ประตู  พร้องเครื่องปรับอากาศ  จำนวน ๑ คัน
                      ราคากลางของการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๐๐,๐๐๐ บาท  (แปดแสนบาทถ้วน)

                      ผู้มีสิทธิเสนอราคา  จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                      ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                      ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                      ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                      ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองชะอำ
                      ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาขายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองชะอำ ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                      ๖. คุณสมบัติอื่น ๆ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่วย  ผู้แทนจำหน่วยผู้ประกอบ  หรือผู้ผลิตรถยนต์ มาแสดงด้วย

                     กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ งานพัสดุกองคลัง  เทศบาลเมืองชะอำ  และในวันที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ  ในวันและเวลาราชการ

                     กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ

                     ผู้สนใจติดต่อ ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐  บาท  ได้ที่กองคลัง  งานพัสดุ  เทศบาลเมืองชะอำ  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  ระหว่างวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  -  ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๒-๔๗๑๘๒๓
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ