ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
--------------------------

                        ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวัดห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ลงวันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๔ รายนั้น
                        คณะกรรมการ ฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตาประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๔ ราย  ดังนี้
                        ๑. บริษัท  ชินาภัค  คอนกรีต  จำกัด
                        ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า
                        ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โชคสุชินคอนสตรัคชั่น
                        ๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ธนารัตน์วิศวกร

 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ