ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประมูลจัดซื้อเครื่องมอเตอร์ปั้มน้ำ ขนาด 420 ลบ.ม./ซม. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
---------------------------

                      ด้วยเทศบาลเมืองชะอำมีความประสงค์จะประมูลราคาซื้อเครื่องมอเตอร์ปั้มน้ำ ขนด ๔๒๐ ลบ.ม./ซม. ๕๒ MTDM ๑๒๕ HP  พร้อมควบคุมขนาด ๑๒๕ HP.  ๓๘๐ V. ๕๐ Hz  ๓ Phers. แบบ Vasiable speed  จำนวน ๑ เครื่อง  ราคากลาง ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

                       ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                       ๑. ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                       ๒. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                       ๓. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ ๑.๖
                       ๔. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิืหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                       ๕. ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองชะอำ
                       ๖. ต้องไมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่วย  ผู้แทนจำหน่าย  ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตเครื่องมอเตอร์
                       ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ  รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                       ๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                        ๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                       กำหนดยื่นซองประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ ชั้น ๓  และประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่าวเวลา ๑๑.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๑.๓๐ น.
                      
                       ผู้สนใจติดต่อ  ขอรับ/ซื้อเอกสรสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๕๐๐ บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ได้ที่งานพัสดุกองการประปา เทศบาลเมืองชะอำ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๒๔๗-๑๖๔๖  ระหว่างวันที่ ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ

 
ประกาศ ณ  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายนุกูล    พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ