ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเมนประปา  ขยายเขตการให้บริการน้ำประปาบริเวณถนนชลประทานทรายใต้ ถนนหนองเหียง
---------------------------

                      ด้วยเทศบาลเมืองชะอำ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเมนประปาขยายเขตการให้บริการน้ำประปาบริเวณถนนชลประทานทรายใต้  ถนนหนองเหียง  โดยก่อสร้างวางท่อเมนประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๐ มม.  ระยะทาง ๑,๘๐๐  เมตร  พร้อมติดตั้งชุดดับเพลิง ๒ จุด  ตามแบบแปลนแผนผังของกองการประปาเทศบาลเมืองชะอำ

                       ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๗๑๑,๐๐๐.- บาท  (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

                       ผู้มีสิทธิเสนอราคา  จะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคา ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างระบบประปาประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

                       กำหนดดูสภานที่ก่อสร้าง  ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  โดยมาพร้อมกันที่สำนักงานกองการประปาเทศบาลเมืองชะอำ

                       กำหนดยื่นซองสอบราคา  วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ณ งานพัสดุ กองการประปาเทศบาลเมืองชะอำ

                       กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป 

                       ผู้สนใจติดต่อ  ขอรับ/ซื้อเอกสรสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ได้ที่งานพัสดุกองการประปาเทศบาลเมืองชะอำ เลขที่ ๔/๒๕๖๐  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๒๔๗-๑๖๔๖  ระหว่างวันที่ ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น.

 
ประกาศ ณ  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายนุกูล    พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ