ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย
-----------------------

                  ด้วยเทศบาลเมืองชะอำมีความประสงค์จะซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย  ซึ่งมีลักษณะเป็นถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติกเกรด เอ  สำหรับใส่ขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล  จำนวน  ๒ รายการ ดังนี้

                   ๑. ถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติกทรกหกเหลี่ยม  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร  พร้อมฝาครอบแยกจากตัวถัง  ฝาช่องทิ้งขยะ ๒ ช่อง มีหูจับ ๒ ข้าง
                        - สีเขียว    จำนวน   ๕๐ ใบ
                        - สีแดง     จำนวน   ๕๐ ใบ
                        - สีน้ำเงิน  จำนวน   ๕๐ ใบ
                                   รวมจำนวน ๑๕๐ ใบ
                    ๒. ถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐  ลิตร  แบบล้อเลื่อนฝาช่องทิ้งขยะ ๑ ช่อง  มีหูจับ ๒ ข้าง
                        - สีเขียว     จำนวน   ๔๒๐ ใบ
                        - สีแดง       จำนวน   ๑๓๐ ใบ
                                    รวมจำนวน   ๕๕๐ ใบ

                    ราคากลางของงานี้ จำนวน  ๑,๒๕๗,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

                     พร้อมสกรีนข้อความตามที่เทศบาลกำหนด  และรับประกันคุณภาพสินค้าภายใน ๑ ปี  บริการดูแลหลังการขายในกรณีเกิดการชำรุดเสียหายในสภาวะใช้งานปกติ  ลักษณะและรายละเอียดของถึงและขนาดความจุตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้
                   
                      ผู้มีสิทธิเสนอราคา   จะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
                     
                      กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ งานพัสดุกองคลัง  เทศบาลเมืองชะอำ  และในวันที่  ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำในวันและเวลาราชการ

                      กำหนดเปิดซองสองราคา  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ

                      ผู้สนใจติดต่อ ขอรับ/ซื้อเอกสารการประมูลในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕ต๐  ถึงวันที ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๒-๔๗๒๑๓๙  ในวันและเวลาราชการ

 
ประกาศ ณ วันที  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ