ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถ  ตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำ (่ชุมชนตลาดชะอำ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
-----------------------

                  ด้วยเทศบาลเมืองชะอำมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถ  ตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำ  (ชุมชนตลาดชะอำ)  โดยก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  ๔,๘๓๐.๐๐ ตารางเมตร  พร้อมรางระบายน้ำ

                   ราคากลาง  ๔,๔๘๒,๐๐๐ บาท  (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                   ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                   ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                   ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  ๑.๗
                    ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองชะอำ
                    ๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท  (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองชะอำเชื่อถือ
                     ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี  รายรับ  รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ  รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                     ๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                     ๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง  ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                  
                      กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ  เทศบาลเมืองชะอำ  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

                      กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ ชั้น ๓  และประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)  ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา ๑๑.๓๐ น. ถึง  ๑๑.๓๐ น.

                      ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารการประมูลในราคาชุดละ  ๒,๒๕๐  บาท  (สองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕ต๐  ถึงวันที  ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๒-๔๗๒๑๓๙  ในวันและเวลาราชการ

 
ประกาศ ณ วันที  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ