ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำทั้ง ๙ โรงเรียน
------------------------------

                  ด้วยเทศบาลเมืองชะอำ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำทั้ง ๙ โรงเรียน

                  ราคากลางของานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๗๙๗,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

                  ผู้มีสิทธิเสนอราคา  จะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
                
                  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  โดยมาพรัอมกันที่เทศบาลเมืองชะอำ

                  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในระหว่างวันที่  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำในวันและเวลาราชการ
             
                  กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ

                 ผู้สนใจติดต่อ  ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐  บาท  ได้ที่กองคลัง  งานพัสดุ  เทศบาลเมืองชะอำ  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๒-๔๗๐๘๒๓  ระหว่าวงวันที่  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  - ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ
 

ประกาศ  ณ วันที่  ๒๐  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ