ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บ้าน ดต.ถนอม  (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ)  โดยวิธีสอบราคา
---------------------------------

                        ด้วยเทศบาลเมืองชะอำ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บ้าน ดต.ถนอม (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ)  โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐  เมตร  กว้าง ๓.๕๐ เมตร  ความบยาวรวม ๑๔๑.๐๐ เมตร


                        ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๔๘,๐๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

                        ผู้มีสิทธิเสนอราคา   จะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคา ดังกล่าว  ซึี่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

                        กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. โดยมาพร้อมกันที่เทศบาลเมืองชะอำ

                        กำหนดยื่นซองสอบราคา   ระหว่างวันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐  ณ งานพัสดุกองคลัง  เทศบาลเมืองชะอำ  และในวันที่  ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำในวันและเวลาราชการ

                        กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๓๑  ก.ค. ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ

                        ผู้สนใจติดต่อ  ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท  ได้ที่กองคลัง  งานพัสดุ  เทศบาลเมืองชะอำ  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๔๗๑๘๒๓  ระหว่างวันที่  ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๐ - ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

 
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ