ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บ้านอยู่สบาย (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ) โดยวิธีสอบราคา
------------------------------

                   ด้วยเทศบาลเมืองชะอำมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ  บ้านอยู่สบาย (ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ)  โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร กว้าง  ๕.๐๐ เมตร  ความยาวรวม ๑๗๗.๐๐ เมตร

                   ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๒๐๓,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนสามพันบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคา    จะต้องเป็นนิตบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานสอบราคา ดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๗๕,๐๐๐ บาท และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  โดยมาพร้อมกันที่เทศบาลเมืองชะอำ
                  
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่  ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐  ณ งานพัสดุกองคลัง  เทศบาลเมืองชะอำ  และในวันที่  ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐ ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำในวันและเวลาราชการ
                  
                   กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ

                   ผู้สนใจติดต่อ  ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๗๕๐ บาท ได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ  เทศบาลเมืองชะอำ  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๒-๔๗๑๘๒๓  ระหว่างวันที่ ๑๓  ก.ค. ๒๕๖๐ - ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันทีี่  ๑๓  เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕ต๐

 
(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ