ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ ซอยแยกหนองคางเชื่อมทางรถไฟ (ชุมชนหนองคาง) โดยวิธีสอบราคา
------------------------------

                   ด้วยเทศบาลเมืองชะอำมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำซอยแยกหนองคางเชื่อมทางรถไฟ (ชุมชนหนองคาง)  โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำขนาด ๐.๕๕ เมตร กว้าง  ๔.๕๐ เมตร  ความยาวรวม ๗๕.๐๐  เมตร

                   ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๖๒๔,๐๐๐  บาท  (หกแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคา    จะต้องเป็นนิตบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานสอบราคา ดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๒๕,๐๐๐ บาท และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่ ๒๔  ก.ค. ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  โดยมาพร้อมกันที่เทศบาลเมืองชะอำ
                  
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่  ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐  ณ งานพัสดุกองคลัง  เทศบาลเมืองชะอำ  และในวันที่  ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐ ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำในวันและเวลาราชการ
                  
                   กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ

                   ผู้สนใจติดต่อ  ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ  เทศบาลเมืองชะอำ  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๒-๔๗๑๘๒๓  ระหว่างวันที่ ๑๒  ก.ค. ๒๕๖๐ - ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันทีี่  ๑๒  เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕ต๐

 
(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ