ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกชลประทาน ๑ หนองตะกวด (ชุมชนหนองคาง) โดยวิธีสอบราคา
----------------------------


                         ด้วยเทศบาลเมืองชะอำมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกชลประทาน ๑ หนองตะกวด  (ชุมชนหนองคาง)  โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๔๓๐.๐๐ เมตร
                         ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
                         ผู้มีสิทธิเสนอราคา  จะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานสอบราคา ดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

                         กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวัน  ๔ ก.ค. ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  โดยมาพร้อมกันที่เทศบาลเมืองชะอำ

                         กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่  ๒๓  มิ.ย. ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๓ ก.ค. ๒๕๖๐  ณ งานพัสดุกองคลัง เทศบาลเมืองชะอำ  และในวันที่ ๔ ก.ค.๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำในวันและเวลาราชการ

                         กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ

                         ผู้สนใจติดต่อ  ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง  งานพัสดุ  เทศบาลเมืองชะอำ  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๔๗๑๘๒๓  ระหว่างวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๐  ถึง  ๔ ก.ค. ๒๕๖๐   ในวันและเวลาราชการ

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๐(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริิ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ