ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล ๕ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) โดยวิธีสอบราคา
--------------------------------

                 ด้วยเทศบาลเมืองชะอำมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล ๕ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)  โดยถมดินปรับระดับสนาม  ปลูกหญ้านวลน้อย พร้อมระบบระบายน้ำโดยรอบสนาม  ซึ่งคณะกรรมการใด้กำหนดราคากลางของงานนี้  จำนวน ๑,๗๕๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

                 ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๕๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคา  จะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานสอบราคา ดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

                 กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๔ ก.ค.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  โดยมาพร้อมกันที่เทศบาลเมืองชะอำ

                 กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๓ ก.ค. ๒๕๖๐ ณ งานพัสดุกองคลัง  เทศบาลเมืองชะอำ  และในวันที่  ๔ ก.ค. ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำในวันและเวลาราชการ

                 กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ

                 ผู้สนใจติดต่อ  ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท  ได้ที่กองคลัง งานพัสดุ  เทศบาลเมืองชะอำ  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๓๒-๔๗๑๘๒๓  ระหว่างวันที่  ๒๓  มิ.ย. ๒๕๖๐ ถึง  ๔ ก.ค. ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๐(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

                
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ