ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อเครื่องเล่นสนามระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอำ


                   เทศบาลเมืองชะอำมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อเครื่องเล่นสนามระดับปฐมวัย  โรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอำ ตามรายการดังนี้
                   สื่อเครื่องเล่นสนามระดับปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอำ  จำนวน  ๒  คน
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
                                  ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                                  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                                  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                                  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองชะอำ ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็ฯการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                                  ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี  รายรับ  รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ  รายจ่าย  ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                                  ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government: e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซืื้อจัดจ้างภาครัฐ
                                   ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง  ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                       กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ  โดยในวันที่ ๒๐ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  ณ งานพัสดุ  กองคลัง เทศบาลเมืองชะอำ  และในวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

                       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองชะอำ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๔๗-๑๘๒๓  ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืิองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ