ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน


                       ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนที่สาธารณะห้วยทรายใต้เชื่อมถนนสามพระยา (ุชุมชนสามพระยาสันติสุข)  ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๘ รายนั้น
                       คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๘ ราย  ดังนี้
                       ๑. บริษัท  เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
                       ๒. พระลักษณ์ก่อสร้าง
                       ๓. บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่นน 2011 จำกัด
                       ๔. บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด
                       ๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า
                       ๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โชคสุชินคอนสตรัคชั่น
                       ๗. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ธนารัตน์วิศวกร
                       ๘. บริษัท เพชรพลัง จำกัด

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ